Политика на поверителност

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата Политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.filmchallenge.eu и/или използвате нашите продукти/услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове и/или продукти/услуги, които не притежаваме и/или не контролираме.

Кои сме ние

Дружеството, предоставящо ви продукти/услуги в качеството на Администратор на лични данни е „КАСТФОЛИО.ЕУ“ ООД, със седалище и адрес на управление в град София, 1784, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл. 3, вх. 10, ап. 166, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 204636631, представлявано от Управителя Николай Василев Михайлов.

Длъжностно лице/отговорник по защита на личните данни: служебен адрес: град София, 1784, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл. 3, вх. 10, ап. 166, телефон: 0895775295, ел. поща: niko@castfolio.eu

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.
Ние събираме някои лични данни, за да осигурим участието ви в проекта с наименование „Филмово предизвикателство Добрич“, който проект е част от приетата Програма за развитие на туризма на територията на Община Добрич за 2018 год. Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу.

Обработваме следните лични данни за лицата, участващи в проекта: трите имена, ЕГН, придобито образование и опит, професионални квалификации, данни за контакт – телефон и адрес на електронна поща, снимка/и, както и всички данни, посочени от мен в професионалната ми автобиография (CV) и приложенията към нея.

Имена и ЕГН са ни необходими за да можем да идентифицираме лицето като участник и да издадем необходимите документи във връзка с участието му в проекта.

Адрес на електронна поща и телефонен номер и адрес са ни необходими, за да се свържем с участника във всеки един момент от подготовката и осъществяването на проекта и да отговаряме на запитвания.

Снимка/и, както и всички данни, посочени в професионалната автобиография (CV) на участника и приложенията към нея, са ни необходими за да оценим кандидата и да определим класирането му за проекта.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които са ни предоставени доброволно. Това означава, че всеки участник носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическа възможност да контролираме дали участниците ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите, предоставени ни от клиент.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Когато това се изисква от условията на проекта, данните ви може да бъдат предоставени на община Добрич във връзка с реализация на проекта или на трети лица във връзка с разпространение и популяризация на проекта и на произведенията, създадени от вас. Когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

ЛИЦА ПОД 16 Г.

Ако сте на възраст под 18 години, Моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите продукти/услуги.
Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.
Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

Срокът на съхранение на вашите данни е до приключване на реализация на проекта.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или допълните тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

- имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;

- имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение и/или за изпълнението на задача от обществен интерес, и/или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;

- имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.

- имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;

- имате право да направите пред отговорника по защита на лични данни възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до отговорника по защита на личните данни. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

  1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
  2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 (тридесет) дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган в Република България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място и/или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.

Контакти

Последвайте ни

Бюлетин

Абонирайте се, за да бъдете известени при новости.